Admitere

 Rezultatul admiterii la doctorat

Regulament de admitere

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat

Admitere la studiile universitare de doctorat

Calendar de admitere la doctorat

Sesiunea iulie 2023:

 • 10 – 14 iulie 2023: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
 • 17 – 21 iulie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 24– 26 iulie 2023: confirmarea ocupării locurilor
 • 2 octombrie 2023: înmatricularea candidaților admiși

Sesiunea septembrie 2023:

 • 4 – 8 septembrie 2023: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
 • 15 septembrie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 18 – 20 septembrie 2023: confirmarea ocupării locurilor
 • 2 octombrie 2023: înmatricularea candidaților admiși

Depunerea/transmiterea dosarelor candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se va face, în cazul stării de alertă, în regim online, pe platforma de admitere a UBB. In situația în care activitățile didactice față în față nu sunt suspendate, înscrierea se va face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat: admitere.ubbcluj.ro .  Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII CETĂŢENILOR ROMÂNI

 1. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa –  generate prin Platforma online de înscriere
 2. Curriculum vitae
 3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 4. Originalele documentelor în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016) ale următoarelor acte:
  • diploma de bacalaureat;
  • diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
  • document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.

 1. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
 2. Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională SAU un document/proces verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, care să ateste stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1. Procesul-verbal va fi atașat la dosar în perioada examenelor de admitere. Examenul de competență lingvistică se poate susține la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universității „Babes-Bolyai”. Este acceptat și Certificatul de competență lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ corespunzător cel puțin nivelului B2 (conform anexei 1) din Cadrul european comun de referință – Consiliul Europei, obținut în ultimii 2 ani calendaristici
 3. Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
 4. Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei)
 5. Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
 6. Dosar plic (mapă) – doar la depunerea documentelor in format print.

Școala Doctorală Ecumene organizează admiterea la programul de studii doctorale de teologie. Studiile se desfășoară în forma de învățământ cu frecvență  și au o durată de 3 ani. Programul de studii doctorale vizează obținerea titlului de doctor în teologie.

Se pot înscrie absolvenții unei instituții de învățământ superior care dețin o diplomă de master (MA). Diploma de master nu este obligatorie în cazul celor care au absolvit studiile superioare înainte de aderarea la sistemul Bologna.

Cetățenii UE, ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot fi admiși în aceleași condiții ca cetățenii români. Aceștia își vor echivala diploma prin Institutul de Studii Doctorale al UBB.

Informațiile privind înscrierea și admiterea se regăsesc și pe pagina  Institutului de Studii Doctorale al UBB http://doctorat.ubbcluj.ro/

Date de contact ale Școlii Doctorale Ecumene:

Conf. dr. Lehel LÉSZAI, director: lehel.leszai@ubbcluj.ro/p>

Secretariat: dr. Noémi KOVÁCS, noemi.kovacs@ubbcluj.ro
Str. Horea nr. 7, 400174 Cluj-Napoca

Data și locul admiterii

Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 15 septembrie, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, sala 219.

Confirmarea ocupării locurilor: 24–26 iulie 2023, 18-20 septembrie 2023

Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi: 3 octombrie 2023

 

Tematica admiterii (pentru fiecare conducător de doctorat)

Prof. dr. SÁNDOR FAZAKAS

 • Teologie sistematică
 • Pedagogia religiei
 • Teologie pastorală

Prof. dr. GUSZTÁV KOVÁCS

Etică

 • Etica vieții și mediului
 • Etica reproducerii
 • Etica narativă
 • Probleme etice legate de familie
 • Principiile doctrinei sociale a Bisericii Catolice

Bibliografie

 • Kovács Gusztáv, Új szülők, új gyermekek. Miképpen változtatja meg szülői felelősségünket a reprodukciós medicina, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 2014
 • Kovács Gusztáv, Vértesi, Lázár (szerk.), A teremtés értéke – Az ember méltósága, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 2017.

Conf. dr. LEHEL LÉSZAI

Teologie biblică

Bibliografie

 • Lészai Lehel, Christology. A comparative study of the theologies of Herman Ridderbos, Oscar Cullmann and Leonhard Goppelt, Napoca Star, Cluj, 1999.
 • Lészai Lehel, A tanítványok elhívása és küldetése a szinoptikus evangéliumokban, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2008.
 • Lészai Lehel, Discipleship in the Synoptics, Evangelische Verlagsanstalt GmbH., Leipzig, 2017.
 • Lészai Lehel, Az Újszövetség keletkezése és könyvei, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2019.

Pedagogia

Teologie pastorală

Prof. dr. MÓZES NÓDA

Istoria liturghiei, teologie liturgică

 • Mișcarea liturgică din sec. 19-20.
 • Reforma liturgică preconciliară și conciliară
 • Liturghia și arta ecleziastică
 • Devoțiuni populare

Bibliografie

 • Nóda Mózes, Élő liturgia. A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére, Budapest: Szent István Társulat, Cluj: Verbum, 2012.
 • Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta, A II. vatikáni zsinat maradandó időszerűsége, Budapest: Szent István Társulat, Cluj: Verbum, 2014.
 • Nóda Mózes, Eucharistic Devotion. Historical and Theological Perspectives, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catholica Latina 1 (2014) 49–63.
 • Nóda Mózes, A Jézus Szíve-tisztelet kialakulásának története, Studia Theologica Transsylvaniensia 14.1 (2011) 7–26.

   Istoria Bisericii

   • Biserica Catolică din România / Transilvania în sec. 20.

   Bibliografie

   • Nóda Mózes, Biserica Romano-Catolică din Transilvania în perioada interbelică, Cluj-Napoca: Studium, 2008.
   • Nóda Mózes, The Historical, Political and Ecclesiastical Backgrund of the 1927 Concordat between the Vatican and Romania, Journal for the Study of Religions and Ideologies 9.27 (2010) 281–301.

   Prof. dr. KORINNA ZAMFIR

   Teme biblice, creștinism timpuriu

   • Hermeneutică și fundamentalism; implicațiile sociale ale interpretării biblice
   • Soarta, suferința, moartea în literatura profetică, sapiențială și în psalmi
   • Corpusul paulin; comunități pauline/ creștine timpurii și asociații voluntare
   • Roluri și ministere în epistolele pastorale
   • Femeile în scrierile neotestamentare  și în creștinismul timpuriu
   • Faptele lui Paul și Tecla

   Bibliografie

   • Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A., Murphy, Roland E., The New Jerome Biblical Commentary, Avon, 1992 (magyar fordítás: Jeromos Bibliakommentár I−III szerk. Thorday A., Budapest, 2002–2003.
   • Zamfir Korinna, Exegesis in a Multi-ethnic and Multi-confessional Region. Challenges and Responsibilities, Sacra Scripta 1-2 (2017) 51–68.
   • Zamfir Korinna, A kér(dez)ő szenvedő Isten színe előtt. A panasz logikája és funkciója, in Puskás Attila, Perendy László, A szenvedő ember Isten színe előtt, Budapest: Szent István Társulat, 2014, 33–53.
   • Zamfir Korinna, Metaphors and Perceptions of Suffering in the Laments of the Hebrew Bible, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina 2 (2015) 5–19.
   • Zamfir Korinna, The Community of the Pastoral Epistles – A Religious Association, in Vincent Gabrielsen, Christian A Thomsen (ed.), Private Associations and the Public Sphere. Proceedings of a Symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9-11 September 2010, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2015, 206–240.
   • Zamfir Korinna, Üdvösség a házasság vagy a szüzesség útján? A pasztorális levelek és a Tekla-cselekedetek vitája, in Frankó Tamás, „Kincseiből régit és újat”: Ünnepi kötet Gaál Endre 70. születésnapjára, Esztergom: Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2016, 127–143.

     Teologie ecumenică

     • Eclesiologia și sacramentele în dialogul catolic-protestant
     • Har și justificare în dialogul ecumenic
     • Scriptura și tradiția în dialogul ecumenic

     Bibliografie

     • Zamfir Korinna, A katolikus-protestáns egyháztani párbeszéd eredményei, Cluj: Egyetemi Kiadó (Presa Universitară Clujeană), 2007.
     • Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta, A II. vatikáni zsinat maradandó időszerűsége, Budapest: Szent István Társulat, Cluj: Verbum, 2014.

     Prof. dr. Tobler Ștefan Andreas

     Teologie sistematică

     • Ecumenismul
     • Spiritualitate și mistică
     • Dialogul interreligios
     • Drepturile omului, sărăcia, incluziune socială
     • Minorități etnice și religia lor