Felvételi

 Felvételi eredmény (román nyelven)

 

Felvételi a doktori képzésre  https://doctorat.ubbcluj.ro/hun/felveteli/

Az első felvételi szesszió júliusban:

 • Beiratkozási időszak 2023. július 10-14.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. július 17–21.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. július 24–26.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.

A második felvételi szesszió szeptemberben:

 • Beiratkozási időszak 2023. szeptember 4-8.
 • Felvételi vizsga  2023. szeptember 15.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. szeptember 18–20.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.

A BEIRATKOZÁSOK ÓRARENDJE

A doktori felvételire jelentkezők (román állampolgárok és roma etnikumú jelentkezők) beiratkozása doktori iskoláknál történik, az általuk meghatározott helyszínen (lásd: A doktori felvételi vizsgákra való iratkozás ütemezése a 2023-2024-es tanévben).

Fontos! Az iratkozás a következő platformon történik (augusztus második felétől elérhető):  admitere.ubbcluj.ro .  Kérjük a jelentkezőket, pontosan és helyesen vezessék fel a szükséges adatokat, a két dokumentumot mentsék le PDF formátumban, nyomtassák ki, írják alá, mivel ezek a dokumentumok szerves részét képezik a doktori képzésre való iratkozás iratcsomójának.

NE FELEDJÉK!  A regisztrációs űrlap elektronikus kitöltése és a lementett regisztrációs űrlap benyújtása KÖTELEZŐ a doktori felvételire történő jelentkezéshez!

Nagyon fontos: Szükséges a doktori képzésre történő beiratkozás iratcsomójának benyújtása (fizikai formában) a doktori iskolához, kivéve, ha a felvételi a szükségállapot idején történik. Az iratcsomónak teljesnek kell lennie. Az előzetes regisztrációs platformon megtett online lépések nem elegendőek a doktori képzésre való beiratkozáshoz.

 Felvételi szabályzat (román nyelven)

Az „Ökumené” doktori iskola felvételit hirdet hároméves doktori képzésre, nappali tagozaton. A képzés a teológiai doktori fokozat megszerzését teszi lehetővé.

Felvételire jelentkezhetnek azon jelöltek, akik egyetemi végzettséggel (BA) és mesteri fokozattal (MA) rendelkeznek. A mesteri fokozat nem kötelező azok esetében, akik a bolognai rendszer bevezetése előtt szereztek egyetemi fokozatot.

Az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség országai, valamint Svájc polgárai Románia állampolgáraival azonos feltételek mellett felvételizhetnek. Az ő esetükben az iratkozást megelőzően az okleveleket honosítani kell.

Az iratkozással és a felvételivel kapcsolatos információk elérhetők a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Doktori Intézetének oldalán: http://doctorat.ubbcluj.ro/

Az Ökumené Doktori Iskola elérhetősége:

Dr. Lészai Lehel docens, igazgató: lehel.leszai@ubbcluj.ro

dr. Kovács Noémi titkárnő, noemi.kovacs@ubbcluj.ro
Str. Horea nr. 7, 400174 Cluj-Napoca

Felvételi témakörök (doktorátusvezetők szerint)

Dr. FAZAKAS SÁNDOR egyetemi tanár

Szisztematikus teológia:

 • A keresztény dogmafejlődés
 • Református teológiatörténet
 • A modernprotestáns teológia

Valláspedagógia:

 • A vallások tanítása és szimbolizmusa
 • Vallásszociológia
 • Alkalmazott etika

Pasztorális teológia:

 • Teológiai antropológia
 • Az egyház a modern társadalomban
 • Az élet nagy kérdései

Dr. KOVÁCS GUSZTÁV egyetemi tanár

Etika:

 • Élet- és környezeti etika
 • Reproduktív etika
 • Narratív etika
 • A családdal kapcsolatos etikai kérdések
 • A katolikus egyház társadalmi tanításának alapelvei

Ajánlott irodalom

 • Kovács Gusztáv, Új szülők, új gyermekek. Miképpen változtatja meg szülői felelősségünket a reprodukciós medicina, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 2014.
 • Kovács Gusztáv, Vértesi, Lázár (szerk.), A teremtés értéke – Az ember méltósága, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 2017.

Dr. LÉSZAI LEHEL egyetemi docens

Biblikus teológia:

 • Messianizmus és eszkatológia az Ó- és Újszövetségben
 • Tanítványság kérdése
 • Szinoptikus evangéliumok és a jánosi teológia

Ajánlott irodalom

 • Lészai Lehel, Christology. A comparative study of the theologies of Herman Ridderbos, Oscar Cullmann and Leonhard Goppelt, Napoca Star, Kolozsvár, 1999.
 • Lészai Lehel, A tanítványok elhívása és küldetése a szinoptikus evangéliumokban, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008.
 • Lészai Lehel, Discipleship in the Synoptics, Evangelische Verlagsanstalt GmbH., Leipzig, 2017.
 • Lészai Lehel, Az Újszövetség keletkezése és könyvei, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2019.

   Valláspedagógia:

   • Karácsony Sándor pedagógiája
   • Online oktatás
   • A vallástanárok minőségi felkészítése

   Pasztorális teológia:

   • Pasztorális tanácsadás
   • Krízishelyzetek
   • Önismeret és kommunikáció

   Dr. NÓDA MÓZES egyetemi tanár

   Liturgiatörténet, liturgikus teológia

   • A 19-20. századi liturgikus mozgalom
   • A zsinati és zsinat utáni liturgikus reform
   • Liturgia és egyházművészet
   • Népi ájtatosságok

   Ajánlott irodalom

   • Nóda Mózes, Élő liturgia. A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére, Budapest: Szent István Társulat, Kolozsvár: Verbum, 2012.
   • Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta, A II. vatikáni zsinat maradandó időszerűsége, Budapest: Szent István Társulat, Kolozsvár: Verbum, 2014.
   • Nóda Mózes, Eucharistic Devotion. Historical and Theological Perspectives, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catholica Latina 1 (2014) 49–63.
   • Nóda Mózes, A Jézus Szíve-tisztelet kialakulásának története, Studia Theologica Transsylvaniensia 14.1 (2011) 7–26.

     Egyháztörténelem

     • A romániai/ az erdélyi katolikus egyház a 20. században

     Ajánlott irodalom

     • Nóda Mózes, Biserica Romano-Catolică din Transilvania în perioada interbelică, Cluj-Napoca: Studium, 2008.
     • Nóda Mózes, The Historical, Political and Ecclesiastical Backgrund of the 1927 Concordat between the Vatican and Romania, Journal for the Study of Religions and Ideologies 9.27 (2010) 281–301.

     Dr. ZAMFIR KORINNA egyetemi tanár

     Biblikus témák, kora kereszténység

     • Hermeneutika és fundamentalizmus; a bibliamagyarázat társadalmi vonatkozásai
     • Sors, szenvedés, halál a prófétai és a bölcsességi irodalomban és a zsoltárokban
     • Páli korpusz; páli / kora keresztény közösségek és önkéntes egyesületek
     • Szerepek és szolgálatok a pasztorális levelekben
     • Nők az újszövetségi írásokban és a kora keresztény korban
     • Pál és Tekla cselekedetei

     Ajánlott irodalom

     • Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A., Murphy, Roland E., The New Jerome Biblical Commentary, Avon, 1992 (magyar fordítás: Jeromos Bibliakommentár I−III szerk. Thorday A., Budapest, 2002–2003.
     • Zamfir Korinna, Exegesis in a Multi-ethnic and Multi-confessional Region. Challenges and Responsibilities, Sacra Scripta 1-2 (2017) 51–68.
     • Zamfir Korinna, A kér(dez)ő szenvedő Isten színe előtt. A panasz logikája és funkciója, in Puskás Attila, Perendy László, A szenvedő ember Isten színe előtt, Budapest: Szent István Társulat, 2014, 33–53.
     • Zamfir Korinna, Metaphors and Perceptions of Suffering in the Laments of the Hebrew Bible, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina 2 (2015) 5–19.
     • Zamfir Korinna, The Community of the Pastoral Epistles – A Religious Association, in Vincent Gabrielsen, Christian A Thomsen (ed.), Private Associations and the Public Sphere. Proceedings of a Symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9-11 September 2010, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2015, 206–240.
     • Zamfir Korinna, Üdvösség a házasság vagy a szüzesség útján? A pasztorális levelek és a Tekla-cselekedetek vitája, in Frankó Tamás, „Kincseiből régit és újat”: Ünnepi kötet Gaál Endre 70. születésnapjára, Esztergom: Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2016, 127–143.

       Ökumenikus teológia

       • Katolikus-protestáns egyháztani és szentségtani párbeszéd
       • Megigazulás és kegyelem az ökumenikus párbeszédben
       • Szentírás és hagyomány az ökumenikus párbeszédben

       Ajánlott irodalom

       • Zamfir Korinna, A katolikus-protestáns egyháztani párbeszéd eredményei, Kolozsvár: Egyetemi Kiadó (Presa Universitară Clujeană), 2007.
       • Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta, A II. vatikáni zsinat maradandó időszerűsége, Budapest: Szent István Társulat, Kolozsvár: Verbum, 2014.

       Dr. TOBLER  STEFAN egyetemi tanár

       • Ökumené
       • Spiritualizmus és miszticizmus
       • Egyházak közötti párbeszéd
       • Emberi jogok, szegénység, társadalmi beilleszkedés
       • Etnikai és vallási kisebbségek